De gemeente Tilburg heeft in het voorjaar 2017 een extern bureau opdracht gegeven om een verkenning naar mogelijke toekomstige ontwikkelingsrichtingen voor het gebied DBDS uit te voeren. Er heeft bij de voorbereiding van de verkenning geen overleg met burgers-/bewoners plaatsgevonden. Het eindrapport is in november 2017 gepresenteerd.

De aanbevelingen uit het document worden onderschreven door de volgende partners: de gemeente Tilburg, de gemeente Loon op Zand, Midpoint Brabant Leisure, de Provincie Noord-Brabant, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, ZLTO, Efteling, Waterschappen (Brabantse Delta en De Dommel).

In december hebben het college van B&W van de gemeenten Tilburg en Loon op Zand het vervolg op de verkenning vastgesteld. Het doel van dit vervolg is om in mei/juni 2018 een Masterplan voor het DBDS-gebied vast te stellen. Betrokken partijen hebben een werkgroep ingesteld, waarvoor geselecteerde burgers zijn uitgenodigd. Een werkwijze die ook maar in de verste verte lijkt op burger-/overheidsparticipatie! De ervaringen met de streekconferentie TLZ zijn duidelijk.

Wij werken hard aan een voorstel voor een goed proces met burgers-/bewoners om een visie en strategie voor het DBDS-gebied op te stellen.