Ervaringen Streekconferentie TLZ

Streekconferentie TLZ, op weg naar een integrale gebiedsvisie voor natuur& landschap
In 2016 en begin 2017, heeft Natuurmonumenten (Nm) , met enthousiaste instemming van de Tilburgse wethouders Mario Jacobs (Ruimte) van GroenLinks en wethouder Gerard Bruijniks (Fysieke Ruimte) van Gemeentebelangen Loon op Zand, middels de Streekconferentie TLZ, in- en omwonenden opgeroepen om mee te praten en mee te denken over het gebied Tilburg/Loon op Zand.
Verschillende werkgroepen zijn opgericht, (zie: www.landschaptlz.nl ) waaronder een regiegroep die een verbindende en ondersteunende rol zou nemen. De regiegroep zou tevens onderzoeken wat er in het gebied speelt en aanzetten tot de ontwikkeling van een integrale gebiedsvisie.

Stroeve sfeer
Gaande het jaar wordt duidelijk welk een ongecontroleerde plannenlawine er vanuit gemeenten, regio, stakeholders en provincie op het gebied van toepassing is en gaat worden.
Daarnaast blijkt de regiegroep niet onafhankelijk, maar te worden gedomineerd door zakelijke belangen en/of interesses, (ZLTO, Waterschap, Nm, De Efteling ). Pogingen van ondergetekenden om tot een open gesprek te komen, zowel onderling, als met de gemeenten Tilburg en Loon op Zand, falen. Telefoontjes en mails worden niet beantwoord. Uit diverse werkgroepen wordt wantrouwen en uitsluiting gemeld.

Intussen
Door ondergetekenden wordt, op verzoek van de regiegroep, de nota Hoe nu Verder opgesteld en als discussiestuk ingebracht. Daarin komen de problemen binnen het gebied en de mogelijkheden van de Streekconferentie en de regiegroep, aan de orde. Het stuk is nooit besproken.
Inmiddels zijn alle werkgroepen van onafhankelijke burgers ter zielen, of op sterven na dood. Enkel die waar een duidelijk ondernemersbelang in beeld is, blijven over. Mooi, maar was dat de opzet van de Streekconferentie?
Binnen de regiegroep kent men, met uitzondering van ondergetekenden, ondertussen de stand rond Koersdocument Landschap Pauwels. Een mail van ondergetekenden aan Mario Jacobs, CC Kees Roelofsma, (gedetacheerd landinrichter van INFRAM, inmiddels alweer vertrokken) met de vraag of dit staand gemeentebeleid is, blijft onbeantwoord. Wél belt een projectbaas (van Nm) met de dringende vraag dergelijke acties te staken, omdat Nm hiermee schade zou oplopen.

Curieuze ontdekkingen
Het onthouden van relevante informatie legt voor ondergetekenden een laakbaar soort inner circle bloot. Kees Roelofsma van INFRAM laat bevriend bureau Strootman in opdracht van Tilburg Koersdocument Landschapspark Pauwels samenstellen. Nm brengt bezwaren in tegen de uitbreiding van de Efteling en Sprinderwind, maar trekt die na openbaarmaking van dit Koersdocument weer in. Deelnemers aan de Streekconferentie is nooit gemeld dat alle stakeholders zich, al vóór de Streekconferentie, tot geheimhouding over tekentafelplan Pauwels hebben verplicht. Kortom: het was nooit de bedoeling dat in- en omwonenden inhoudelijk betrokken zouden worden bij dit ingrijpende plan voor hun leefomgeving!

Conclusie
Bij de opzet van de Streekconferentie is onvoldoende nagedacht over verantwoordelijkheid m.b.t. de daardoor aangegane morele verplichting tot openheid naar in- en omwonenden. Niet voorzien was dat burgers zich zouden willen bemoeien met grond en geld.
Een veelgehoorde klacht: grondeigenaren in de regio beschouwen zich niet alleen de bezitter van de grond, ze wanen zich tevens eigenaar van het concept – Leefmilieu & Openbare Ruimte.
Ook voor initiatiefnemer Nm gaat grondpolitiek vóór burgerbelang. T.a.v. de streekconferentie heeft Nm wel toegegeven dat er het e.e.a. fout ging, geen woord echter over hoe dit te herstellen.

Wat duidelijk wordt, is dat de burger alléén mee mag doen, waar deze de bestuurder duur maar onschuldig werk uit handen neemt.

Einde Streekconferentie
Deelnemers aan verschillende werkgroepen voelen zich niet serieus genomen en in de steek gelaten. Voor ondergetekenden is de vertrouwensbreuk binnen de regiegroep onomkeerbaar. Dat dat Nm op de valreep Bureau P2 inhuurt om een helende heisessie te organiseren, in de hoop op een gelijkgestemde regievisie TLZ, onderstreept zowel de blinde vlek als de visionaire lacune. De samenstelling van de regiegroep blijft fundamenteel gemankeerd en echoot de sfeer van pacificatie en democratisch deficit welke het regiobestuur kenmerkt. Als de sfeer ook nog eens in het persoonlijke afglijdt, stappen ondergetekenden op. Zij achten het ongewenst verder bij te dragen aan vormen van bestuurlijke greenwashing.

Geen nood
Ondergetekenden blijven trouw aan het motief waarmee zij binnen de Streekconferentie dachten te kunnen bijdragen aan het behoud van natuur & landschap, biodiversiteit & klimaat, een schoner milieu en een houdbare, natuur-inclusieve leefomgeving. Middels burger- en overheidsparticipatie, dus met het oog op de komende Omgevingswet, willen zij experimenten opzetten om ervaring op te doen, vanuit nieuwe ecologisch-economische modellen. Daarvoor is IEDEREEN van harte uitgenodigd die, op basis van gelijkwaardigheid en openheid, wil samenwerken om zoveel mogelijk van het coulisselandschap in deze regio te redden en te herstellen.

Herman Brand & Mark van Gaalen
Initiatiefnemers De Baanen – De Steegen

One thought on “Ervaring Streekconferentie TLZ”

  1. Waar blijft onze “integere” wethouder Mario Jacobs nu na het uitkomen van deze maffiapraktijken? Voor mij had dit bovenstaande stuk in zijn geheel gepubliceerd mogen worden. Ik voel me nog steeds door deze overheid bij de neus genomen en is mijn vertrouwen erg beschaamd in de ambtenarij, het bewijst weer eens dat de burger niet serieus genomen wordt en dat deze alleen op papier volgend de regels betrokken moet zijn maar is uiteindelijk alleen een formaliteit. Ik wens bovenstaande 2 initiatiefnemers veel succes en stel het maar flink aarde kaak zoals ze burgers als pleps behandelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *