De Baanen – De Steegen wil met iedereen in gesprek om te kijken of samenwerken zinvol en mogelijk is. Wat zijn de doelen van potentiële partners en wat zijn de motieven om die doelen te bereiken. Samenwerken wordt waardevol door vertrouwen, zingeving en wederkerigheid.

DBDS zoekt samenwerking met burgers-/bewoners, instellingen en organisaties om zo meer impact te hebben op de keuzes van overheden en ondernemers. E.e.a. moet er ook toe leiden dat bewoners, die in wijken of dorpen nabij het gebied wonen mee gaan doen in het beheer en de exploitatie van het gebied. Dit alles in het belang van natuurwaarden, de (volks)gezondheid, een schoner en veiliger leefmilieu en meer mogelijkheden voor werk en inkomen.

Wij gaan op zoek naar mensen en organisaties die willen samenwerken bij het agenderen, keuzes maken, voorbereiden en uitvoeren van allerhande activiteiten. Samenwerken is ook nodig bij het bezwaar maken tegen voorgenomen overheidsbesluiten. Bijzondere aandacht krijgt het thema boer-burger-bondgenoten, omdat wij denken dat juist bondgenootschap noodzakelijk is. Maar dat geldt ook voor alle andere betrokkenen.