Het in kaart brengen van de grote hoeveelheid aan kennis over het gebied, de toekomstige trends, de actief betrokkenen en waarden die in het gebied aan de orde zijn of die worden gemist. En natuurlijk de lopende of voorgenomen activiteiten/projecten zodat tijdig aan de meningsvorming kan worden meegedaan.

Het gaat om de kennis, maar meer nog om de betekenis daarvan in het heden en in de toekomst. Daarover zal meningsvorming moeten plaatsvinden, omdat verschillende interpretaties mogelijk zijn. Interpretaties die vaak voortkomen uit opvattingen of belangen. De kennis en betekenis moet voor iedereen die mee wil doen begrijpelijk en beschikbaar zijn.

Deze werkgroep werkt onafhankelijk en gaat zorgvuldig om met de betekenis van de verkregen informatie.

Leden van de werkgroep:
Herman Brand, Jan van Wezel, Mark van Gaalen